REWAN - ERZURUM - MUS - KULP - SASON - Bekirîler 2 Belge

Bekran (Bekiran) Aşireti

1-Bu aşiret hakkında nüfus ve hane sayıları itibariyle iki ayrı belgede bilgiler mevcuddur. Hicri 1276.M.30 (29. Ağustos.1859) tarihli belgede, Diyarbakır‟da kain olup iskanları kararlaştırılan Bekranlı ve Reşkütanlı aşiretlerinden 400 den fazla hanenin İran toprağında ve Muş Sancağı‟nın münasip mahallerinde iskan etmek üzere Muş dağlarına geldiklerinin ve bunların mahallerine iadeleri için tedbir alınmasının Erzurum ve Kürdistan valilerine bildirilmesi ile ilgilidir ve burada iki ayrı aşiretten birlikte bahsedilmektedir.35

2-İkinci belgede ise nüfusları daha net olarak belirtilmiştir. Hicri 1332.Ra.08 (M. 4. Şubat. 1914) tarihli belgede, Genç Sancağı Kulp kazası dahilinde mutavattın Bekran Aşireti‟nin 12 kurada 800 nüfusu havi mazlum bir millet olduğu ve zaruret içinde bulunduklarından tekalif-i emiriyye ve askeriyyeden muaf tutulmaları ve Sason kazasına ilhak edilmeleri hususunu talep etmektedirler.36 Bu aşiret ekrad taifesinden ve Şafii mezhebindendir.